• tourazmoon
  • how
  • winter-banner
  • off-new-year]
پرینت

آیین نامه آزمون بنیاد جهانی ICDL/ECDL

در . نوشته شده در آیین نامه ها

 

icdl

1. داوطلب موظف به رعایت موازین اسلامی ، اخلاقی ، اجتماعی و کلیه ضوابط آموزشی و مقررات و آئین نامه انظباطی است و اعمال نظارت بر عهده موسس آموزشگاه می باشد.

2. کارآموز پس از پایان دوره آموزشی و موفقیت د رتمامی آزمون ها می تواند مدرک بین المللی خود را دریافت نماید.

3.داوطلب موظف است جهت شرکت در هر آزمون مبلغ را به حساب شماره کارت : 5054161003840539 بانک گردشگری به نام عباس پور فرخی واریز نماید.

4. در صورت بروز مشکل و عدم حضور در آزمون حداقل 48 ساعت قبل از آزمون بایستی به مرکز اطلاع داده در غیر این صورت عدم حضور به منزله غیبت بوده و هزینه پرداختی مسترد نخواهد شد.

5. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکس دار در هنگام آزمون الزامی می باشد.

6. مدیریت آموزشگاه موظف است به شکایات، نظرات و پیشنهادات داوطلبین رسیدگی نماید.

7. مسئول مرکز آزمون موظف است در قبال پرداخت هزینه log book را در سایت بنیاد ثبت نموده و به داوطلب تحویل نماید.

8. مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون 7 روز قبل از تاریخ آزمون هر ماه می باشد به ثبت نام هایی که بعد از این تاریخ انجام شوند ترتیب اثر نخواهد گردید.

 9. نتیجه آزمون ها پس از ارسال بنیاد بر روی سایت قرار می گیرد.

 

نام مهارت ها آزمون های 2007 آزمون های 2013
 فناوری اطلاعات (IT) 130.000  130.000
 مدیریت فایلها (Windows) 130.000  130.000 
 واژه پرداز (Word) 130.000 130.000 
صفحه گسترده (Excel) 130.000 140.000
 پایگاه داده ها (Access) 130.000 140.000
ارائه مطلب (Power Point) 130.000 140.000
اطلاعات و ارتباطات (Internet) 130.000 140.000
Web Analytics