• tourazmoon
  • how
  • winter-banner
  • off-new-year]
پرینت

منشور اخلاقی

نوشته شده در تاریخچه بین الملل

i3center quality-banner
منشور اخلاقی  مجتمع انفورماتیک بین الملل
 
مدیران و کارکنان مجتمع انفورماتیک بین الملل خود را خدمتگزار شما می دانند و اعتقاد دارند که:
1- مشتری حق دارد انتظار داشته باشد که محیط مجتمع انفورماتیک بین الملل، پاکیزه، آراسته، منظم و راحت باشد.
2- مشتری حق دارد انتظار داشته باشد که کارکنان مجتمع انفورماتیک بین الملل، خوش برخورد، مودب، متین و مورد اعتماد باشند و با وی رفتاری احترام آمیز و صمیمانه داشته باشند.
3- مشتری حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان مجتمع انفورماتیک بین الملل به سئوال های او با صبر و شکیبایی پاسخ دهند.
4- مشتری حق دارد انتظار داشته باشد کار او در اسرع وقت و با حداقل معطلی انجام شود.
5- مشتری حق دارد در هر زمان بداند فعالیت های مرتبط با او در چه وضعیتی قرار دارد.
6- مشتری حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان مجتمع انفورماتیک بین الملل بین مشتریان تبعیض قائل نشوند و کیفیت خدمات ارائه شده برای همه یکسان و مطلوب باشد.
7- مشتری حق دارد انتظار داشته باشد که در صورت شکایت و ابراز نارضایتی از خدمات و محصولات به شکایت او سریعا" رسیدگی شود.
Web Analytics