Print

مدارک ICDL کد 9013 صادر شد.

on . Posted in مدارك صادر شده

i3center icdl
دانشجویان عزیز
با سلام
احتراما باستحضار می رساند مدارک  ICDL  کد 9013 ( هر روز ساعت 11-9 آقای مهندس قلی زاده ) دانشجویان زیر، صادر شده است. جهت تحویل مدارک می توانید به مسئول دپارتمان آزمون مراجعه فرمایید.

1. عطیه علیزاده گواهینامه ICDL Core با معدل 20
2. محدثه سالار حسن گواهینامه ICDL Core با معدل 20
3. آمنه علیزاده گواهینامه ICDL Core با معدل 18.5
4. محمد صفری گواهینامه ICDL Core با معدل 18
5. رضا رمضانی گواهینامه ICDL Core با معدل 18
غزال دهقان نیری گواهینامه ICDL Core با معدل 19.5

هر چه خوبیست برایتان آرزومندیم.
محدثه حیدرعلی
مسئول دپارتمان آزمون مجتمع انفورماتیک بین الملل
Web Analytics