Print

تبریک به آقای مهندس رضا میرزا زاده

on . Posted in اخبار

دانشجوی گرامی
جناب آقای مهندس رضا میرزازاده


i3center mirzazadeh
 
نبردهای زندگی همیشه به نفع قویترین ها پایان نمی پذیرد بلکه دیر یا زود برد با آن کسی است که بردن را باور دارداز این که بردن را باور داشته ای خوشحالیم .
ضمن عرض تبریک به مناسبت چاپ اولین کتابتان در زمینه دانش ITتحت عنوان آموزش کاربردی HTML5وCSS3  موفقیت روزافزونتان را درهمه زمینه ها بیش از پیش از خداوند منان خواستاریم.
 
i3center ketab
 
افتخار ما داشتن سرمایه های ارزشمندی چون شماست.
 
دنیا را برایت شاد شادو شادی را برایت دنیا دنیا آرزومندیم
مدیریت و پرسنل مجتمع انفورماتیک بین الملل
Web Analytics