Print

برگزاری دوره Upgrade MCSE TO MCITP

on . Posted in اخبار

خانواده بزرگ بین الملل

مجتمع انفورماتیک بین الملل جهت شرکت شما دانشجویان فارغ التحصیل دوره MCSE در آزمون های بین المللی MCITP اقدام به برگزاری دوره های Upgrade MCSE To MCITP2008 نموده است.

در ذیل می توانید اطلاعات کامل این دوره را دریافت نمایید.

مدت دوره: 40 ساعت

پيشنياز:MCSE 2003 Core

مخاطب: دانشجویانی که با مدیریت شبکه های مبتنی بر سرور 2003 آشنایی دارند و می خواهند مهارت خود را به سرور 2008 ارتقاء بخشند.

اهداف دوره: در انتهای اين دوره دانشجويان قادر خواهند بود:

- تفاوت سرویس های مختلف در 2003 و 2008 را بشناسند و هر سرویس را در محیط 2008 نصب/پیکره بندی و رفع اشکال کنند.

- با سرویسها و کامپوننت های جدید سرور 2008 آشنا شوند و بتوانند آنها را نصب/ پیکره بندی و رفع اشکال کنند.

- تسلط روی Domain 2008و مفاهیم و سرویسهای جدید در Domain 2008داشته باشند.

 سرفصل دوره:

1- کامپوننت های جدید و کار با آنها

        Net Discovery

        File Sharing

       Public folder

 و راه اندازی شبکه در Vista/0.7/2008

2- محیط Domain 2008

:Aمروری بر مفاهیم Domain

مقایسه Back Upدر 2003 و 2008

B: طرز نصب First DC 2008

Additional  DC 2008

نصب به روش IFM

 RODCو نصب آن

C: مقایسهPolicyها در  Domain 2003وDomain 2008

Prestageکردن یکComputer Account

Resetکردن یکComputer Account

تعیین Limitبرای Joinکردن

Fire grained Password Policy

تعریفAudit Policy

پروفایل Mandatoryو rooming

دستورات خط فرمانی شامل dsAddو dsqueryو dsmoveو dsrmو netdomو rendomو redircmp

D: سرویس AD FS

E: سرویس AD LDS

 3- سرویس ها و کامپوننت های Infrastructure:

A: معرفی  Editionهای سرور 2008  و نسخه Core

B: مروری بر سرویس های یکسان با 2003 شامل:

RRAS(VPN, RAS, NAT, Routing)

DNS, Wins, DHCP, Subnetting

C: کار با سرویس ها و کامپوننت های متفاوت با 2003 شامل:

Ipv6

WDS

Internet Printing

جهت ثبت نام و تکمیل پرونده به واحد آموزش مراجعه نمایید

Web Analytics