پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : امیر علی جواهرچی

آقای / خانم امیر علی جواهرچی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.