برنامه هفتگی

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
شنبه
لابراتوار A Photoshop Photoshop Python Python
لابراتوار B Wordpress Wordpress
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Backend developer Backend developer
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
یکشنبه
لابراتوار A CCNA 200_301 CCNA 200_301
لابراتوار B ICDL ICDL
کلاس C Flutter Associate Flutter Associate
سالن سمینار VMware VMware
کلاس D Python Professional Python Professional
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Frontend Developer Frontend Developer
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
دوشنبه
لابراتوار A Photoshop Photoshop Python Python
لابراتوار B Wordpress Wordpress
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین