برنامه هفتگی

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
شنبه
کلاس A MCSA Windows Server 2016 MCSA Windows Server 2016 MCSA Windows Server 2016 MCSA Windows Server 2016
کلاس B Photoshop Photoshop Photoshop Photoshop ICDL ICDL PHP Web Pack PHP Web Pack
کلاس C
سالن سمینار بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(بما) بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(بما) C Sharp C Sharp SEO & Google Ads SEO & Google Ads
کلاس D Game in Unity Game in Unity
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
یکشنبه
کلاس A CCNA R&S CCNA R&S
کلاس B
کلاس C
سالن سمینار Python Python C Sharp C Sharp Python Python
کلاس D
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
دوشنبه
کلاس A MCSA Windows Server 2016 MCSA Windows Server 2016 MCSA Windows Server 2016 MCSA Windows Server 2016
کلاس B Photoshop Photoshop Photoshop Photoshop PHP Web Pack PHP Web Pack
کلاس C
سالن سمینار Python Python بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(بما) بنیان مدیریت امنیت اطلاعات(بما) C Sharp C Sharp
کلاس D Android Android Game in Unity Game in Unity
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
سه شنبه
کلاس A CCNA R&S CCNA R&S
کلاس B