برنامه هفتگی | مجتمع انفورماتیک بین الملل

برنامه هفتگی

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
شنبه
لابراتوار A CCNA 200_301 CCNA 200_301
لابراتوار B ICDL ICDL
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Microsoft Word Microsoft Word
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
یکشنبه
لابراتوار A MCSA Windows Server 2019 MCSA Windows Server 2019
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
دوشنبه
لابراتوار A CCNA 200_301 CCNA 200_301
لابراتوار B ICDL ICDL
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Microsoft Excel Microsoft Excel
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
سه شنبه
لابراتوار A MCSA Windows Server 2019 MCSA Windows Server 2019
لابراتوار B