برنامه هفتگی | مجتمع انفورماتیک بین الملل

برنامه هفتگی

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
شنبه
لابراتوار A MCSA Windows Server 2019 MCSA Windows Server 2019
لابراتوار B Python Python
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Windows 7 Windows 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
یکشنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Internet Internet
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
دوشنبه
لابراتوار A MCSA Windows Server 2019 MCSA Windows Server 2019
لابراتوار B Python Python
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Microsoft Word Microsoft Word
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
سه شنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد