برنامه هفتگی | مجتمع انفورماتیک بین الملل

برنامه هفتگی

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
شنبه
لابراتوار A CCNA 200_301 CCNA 200_301
لابراتوار B Backend developer Backend developer
کلاس C
سالن سمینار Android Android Python Python
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
یکشنبه
لابراتوار A
لابراتوار B
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
آنلاین Wordpress Wordpress Microsoft Excel Microsoft Excel
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
دوشنبه
لابراتوار A CCNA 200_301 CCNA 200_301
لابراتوار B Backend developer Backend developer
کلاس C
سالن سمینار Android Android Python Python
کلاس D
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم