برنامه هفتگی

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
شنبه
لابراتوار A Photoshop Photoshop Python Associate Python Associate
لابراتوار B Wordpress Wordpress
کلاس C
سالن سمینار
کلاس D MikroTik MikroTik +Network +Network
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
یکشنبه
لابراتوار A CCNA 200_301 CCNA 200_301 (410_300)CCNP Core (410_300)CCNP Core
لابراتوار B ICDL ICDL
کلاس C Flutter Associate Flutter Associate Flutter Professional Flutter Professional
سالن سمینار Laravel Laravel VMware VMware
کلاس D GNU_Linux GNU_Linux Python Professional Python Professional
دانشگاه سجاد
مرکز آموزشهای پیشرفته ارم