پرش به محتوا

دانشجوی بین الملل : محمدمهدی جوان دلوئی

آقای / خانم محمدمهدی جوان دلوئی موفق به دریافت مدرک زیر در مجتمع انفورماتیک بین الملل شده اند.