پرش به محتوا

مهندس احمد بهاری

مدرس دوره های فرانت

درباره استاد :

طراح و برنامه نویس وب با 6 سال سابقه کار در حوزه برنامه نویسی ﺳﺎل 96 ﺗﺎ 1400 در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺟﺎوا ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎر ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ وب ﺗﻐﯿﯿﺮ دادم . درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ درزﻣﯿﻨﻪ Web Front-end ﺑﺼﻮرت ﺣﺮﻓﻪ ای ﭘﯿش رﻓﺘﻪام

مهارت ها و تخصص ها :

Hypertext markup language HTML
Cascading style sheets CSS
JavaScript
TypeScript
UI/UX طراحی
درک مباحث رابط کاربری UX/UI
AJAX
Bootstrap
PHP
MySQL
React

لیست گواهینامه ها (Certificates)

Front-end Web Developer
مجتمع انفورماتیک بین الملل

گواهینامه برنامه نویسی اندروید
برتر اندیشان

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

سوابق کاری

برنامه نویس اندروید
نوآوران برتر بهار