پرش به محتوا

مهندس امیر روح الامینی

مدرس دوره های برنامه نویسی اندروید

مهارت ها و تخصص ها :

پروژه ها:

-ﺗﺒﺪﯾﻞ واﺣﺪ

-داﻧﻠﻮد ﻣﻮزﯾﮏ

-اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺳﺘﻮران

-ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺒﮑﯿﻪ

-رﻣﺰﮔﺬار ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺎﻧﻮﻟﻮﺷﻨﯽ

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق کاری

ﻫﻮش ﺑﺮﺗﺮ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺪروﯾﺪ

ﺳﺮو ﮐﻬﻦ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﻧﺪروﯾﺪ

تدریس خصوصی برنامه نویسی سی شارپ

تدریس خصوصی برنامه نویسی اندروید

تدریس خصوصی برنامه نویسی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ