پرش به محتوا

مهندس سینا فرنگی

کمک مدرس دوره های شبکه

مهارت ها و تخصص ها :

Network+,A+,Security+
Microsoft Certified Solutions Associate
CCNA Enterprise
VCP-DCV
VOIP

لیست گواهینامه ها (Certificates)

Network+

A+

Security+

MCSA(Microsoft Certified Solutions Associate)

CCNA 200-301

VMware VCP-DCV

سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی

کاردانی شبکه های کامیپوتری
دانشگاه منتظری

کارشناسی مهندسی نرم افزار
دانشگاه منتظری

سوابق کاری

پشتیبان شبکه
شرکت امواج گستر نوین

کارشناس پشتیبان شبکه
شرکت داده پرداز ابری بلوط

کارشناس زیرساخت
شرکت لیمو هاست